Ülkemizde hukuk sistemi, diğer ülkelerde olduğu gibi oldukça geniş kollara ayrılan bir sistemdir. Türkiye’nin hukuk sisteminde yargılama üç kolda incelenmektedir. Bunlar ceza yargılaması, hukuk yargılaması ve idari yargılamadır. İş davaları da hukuk yargılamasının içinde yer alan, hukuk yargılamasının bir alt kolu olarak hizmet vermektedir. İş Hukuku’nda pek çok kişinin bildiği gibi işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, tazminat istemleri, haksız olarak işten çıkarılanların işe iadesi gibi konular çözümlenmeye çalışılmaktadır. Aslında kanunumuza göre iş davalarının görülme süreleri oldukça kısıtlı olarak gösterilmiştir. Yani iş davalarının oldukça kısa bir sürede çözüme kavuşturulması kanunen gerekmektedir. Ancak ülkemizdeki mahkemelerin yetersizliği, incelemelerin yeterince hızlı yapılmıyor olması, işçi ve işvereni bağlayan en önemli kurumlardan biri olan ve iş yargılamasında kilit rol oynayan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, mahkemelerin istediği bilgi ve belgeleri gereken hızda mahkemelere göndermemesi ne yazık ki yargılama sürecini uzatan etkilerdir.

Türkiye’de iş yargılamasına konu olaylar daha çok işçilik haklarının alınmasına ilişkindir. İşçilik haklarını alamayan işçiler ya da haklı bir sebeple sözleşmeyi feshetse dahi işçisinin kendisine dava açtığı işverenler, iş hukuku kapsamında iş mahkemelerine başvurarak haklarını talep etmektedirler. Bu yönüyle de ülkemizde en çok uyuşmazlığın çözülmeye çalışıldığı alanlardan birisi iş hukuku olmuştur. Hukukumuzda İş Hukuku, işçinin işveren ile daha ilk iş görüşmesinden başlamak üzere hükümlerini doğurmaya başlar ve iş sözleşmesi sona erse dahi hükümleri iş hukukuna tabi olduğundan bu ilişkiye etkili olmaya devam eder. Hatta işçilerin toplu olarak işi bırakması anlamına gelen grev bile iş hukukunun alanına girmektedir. İş hukukunda pek çok kişinin hakim olduğu üzere artık zorunlu arabuluculuk sistemi getirilmiştir. Zorunlu arabuluculuk sisteminde işçi ile işveren arasında meydana gelen uyuşmazlık, mahkemelere intikal etmeden önce arabuluculara intikal etmekte ve bu arabulucular işçi ile işverenin anlaşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Her ne kadar başarılı bir sistem olarak öngörülmüş olsa da ülkemizde arabuluculuk, iş hukukunda ne yazık ki tam olarak istendiği gibi işlememektedir. Genel hatları itibariyle iş hukuku bu ana başlıklardan meydana gelmektedir.